В рамките на проект Конкуренция и институционални въпрос, свързани със съ-финансирането на проекти за градския транспорт в България, разработен с участието на ИТК, беше изготвен моделен договор за възлагане на обществени градски превозни услуги в съответствие с Регламент ЕК 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета на Европа за обществените пътническите превозни услуги по железопътен и автомобилен транспорт.
Новият Регламент, който отменя Регламенти 1191/69 и 1107/70 на Съвета, влезе в сила от 3.12.2009 г. Той поставя редица изисквания по отношение правата и задълженията на превозвачите и компетентните органи, възлагащи задължителни обществени услуги, максималния срок на договорите и определя минималните изисквания за съдържание на договорите за възлагане на ЗОУ:
Уводни разпоредби (цел и обхват на договора; дейности на превозвача; финансови отговорности; общо транспортно планиране)
Права и задължения на превозвача (обществени превозни услуги; превозни средства; безопасност; качество на услугите; тарифен план; продажба на билети и билетни системи; информация за пътувания; маркетингови дейности; контрол на пътниците; обезщетения)
Права и задължения на възложителя (плащания за превозни услуги, в.ч. формула за изчисление на плащанията; контрол на законовите и договорни задължения; транспортна инфраструктура и мерки за контрол на движението; оплаквания от пътници)
Общи разпоредби (срок; надзор и управление на договора; корпоративна информация; контрол и одит; фактуриране и плащане; изменения на договора; форс мажорни обстоятелства; разрешаване на спорове; прекратяване)
Приложения към договора (референтен план за обслужване; експлоатационен план; подвижен състав, технически и екологични изисквания; показатели за качество на услугите; показател за удовлетвореност на клиентите; тарифен план; стимули и санкции; формула за индескация на цените; първоначална цена на км пробег; списък на обектите за продажба на билети)
За повече информация: office@itcbg.eu

Posted in: Архив.
Last Modified: август 22, 2013