Управление

hristo-chakarovОсновател на Института по транспорт и комуникации е Христо Чакъров.
Христо Борисов Чакъров е изявен транспортен експерт с над 40-годишен професионален опит.
Той е дипломиран магистър по специалност „Статистика“ и специализации по „Организация и управление на транспортното строителството“ и „Икономика и управление на транспорта“ в учебни заведения в България, Русия и Франция.
В продължение на повече 30 години г-н Чакъров работи последователно в ТРАНССТРОЙ и Министерство на транспорта. Успоредно с това, в периода 1980 г. – 1991 г. е лектор в Института за чуждестранни студенти, в Университета на национално и световно стопанство и член на Факултетния съвет на Транспортния факултет, както и в Университета по Архитектура, строителство и геодезия, където е и член на Академичния съвет. До 1995 г. е член на Управляващия борд на Българските държавни железници.
Автор е на над 30 монографии и публикации в областта на икономиката и управлението на транспорта. Участвал е като лектор в редица международни семинари в Унгария, Чехословакия, СССР, Германия и др.
Христо Чакъров е основател на Института по транспорт и комуникации, който ръководи успешно от 1993 г. до 2008 г. Със своя висок професионализъм и богат теоретичен и практически опит той е допринесъл за успешното изпълнение на редица проекти на Института, най-важните от които са:

 • Преструктуриране на нормативната база на Р България в транспортния сектор и хармонизирането й с европейското законодателство (Германско дружество за техническо сътрудничество GTZ)
 • Разработване на прогнози за интензивността на движението и инвестиционни програми за 2000 и 2010 година за развитието на транспортната система на България в съответствие с прехода към пазарна икономика (НП ФАР)
 • Разработване на таксова нормативна уредба за ползване на Републиканската пътна мрежа (НП ФАР)
 • Транспортни коридори и хармонизация на българския транспорт с Европейските транспортни системи (Световната Банка)
 • План за институционално развитие на обществения транспорт в София (НП ФАР)
 • Съдействие при реорганизиране на финансовото управление, счетоводно обслужване и процедури на БДЖ (НП ФАР)
 • Организационна структура на Главно управление на пътищата
 • Ускоряване на приватизацията в транспортния сектор в България
 • Система за заплащане на персонала на Столичната компания за градски транспорт, чрез усъвършенстване на стимулирането и мотивацията за по-висока производителност и много други

Управляващи съдружници на Института по транспорт и комуникации са Владимир Чакъров и Кристиана Чакърова.

kristiana-chakarovaИнж. Кристиана Чакърова е опитен ръководител на проекти и транспортен експерт с широки познания за транспортния сектор с над 20-годишен професионален опит в областта на проучвания за автомобилния и железопътен транспорт и икономически анализи и оценки. Тя е участвала като ръководител на екип, транспортен експерт/транспортен икономист и лектор в голям брой проекти, най-съществените от които са:

 • Техническа помощ за модернизация на жп линия Видин – София
 • Въвеждане в българското законодателство изискванията на Директива 2006/38/ЕС за таксуване на тежкотоварните превозни средства при ползване на някои инфраструктури
 • Национален транспортен план на България
 • Подкрепа за цикъла на управление на проекти по ИСПА в България и Румъния
 • Етапен подход и варианти за въвеждане на платено ползване по време на определени участъци от РПМ от МПС
 • Хармонизиране на българската транспортна статистика със стандартите на ЕС
 • Проучване за свързване на регионалните жп мрежи – Предпроектно проучване за изграждане на липсващия участък от жп връзката между България и БЮР Македония
 • Преглед на трафика и трафик прогнозата, оценка капацитета на линията за втория мост на р. Дунав при Видин – Калафат
 • Проучване и оценка на икономическата и финансова ефективност за изграждането на Автомагистрали Тракия и Черно море като част от Трансевропейски коридор № 8
 • Трафик прогноза за 10-те Пан-европейски коридори от Хелзинки
 • Разработване на прогнози за интензивността на движението и инвестиционни програми за 2000 и 2010 година за развитието на транспортната система на България в съответствие с прехода към пазарна икономика
 • Разработване на таксова нормативна уредба за ползване на Републиканската пътна мрежа

Г-жа Чакърова има опит като модератор на 15 международни колоквиума по качеството (с участници от България, Румъния, Сърбия и Турция), прилагайки японския метод KAISEN. Тя е участвала в разработването на два транспортни атласа: ЕС и България – Перспективи за транспортния сектор и Трасека Атлас за транспорта и търговията.

vladimir-chakarovИнж. Владимир Чакъров е опитен ръководител на проекти и транспортен експерт с широки познания за транспортния сектор с над 20-годишен професионален опит в областта на транспортните проучвания и трафик анализи и прогнози. В рамките на редица проекти той е участвал като експерт по моделиране и симулиране на трафик потоци. Сред най-значимите проекти разработени под ръководството и /или с участието на инж. Чакъров се нареждат:

 • Анализ и обобщаване на прогнозите за трафика по приоритетните транспортни инфраструктурни проекти на Р България
 • Анализ и предложения за управление на транспортната система на град София в краткосрочен план (масов обществен пътнически транспорт без маршрутни таксита)
 • Техническа помощ за изграждане на железопътна линия Кичево – граница с Албания/БЮР Македония
 • Модернизация на транзитните железопътни транспортни коридори на Р България
 • Развиване на екологичен транспорт в община Кърджали на база на алтернативни горива и видове транспорт
 • Проучване и оценка на обхвата и възможностите за въвеждане на пътни такси за ползване на Републиканската пътна мрежа и изготвяне на финансов и икономически модел за изчисляване на таксите
 • Подготовка и провеждане на процедури по ЗОП за ново строителство и ремонт в обекта на Бизнес парк София
 • Одит на плащания и изпълнение на строителни работи и др.

Инж. Чакъров е участвал в разработването на два транспортни атласа: ЕС и България – Перспективи за транспортния сектор и Трасека Атлас за транспорта и търговията.