Начало

Институтът по транспорт и комуникации ООД започва своята дейност през март 1993 година като независима консултантска формация, а от края на 1993 година вече е преобразуван в “Институт по транспорт и комуникации” (ИТК). Регистриран е при Софийски градски съд като дружество с ограничена отговорност с решение № 13909 от 07.01.1994, публикувано в Държавен вестник бр. 56 от 20.06.1995. Той е първият изцяло частен институт в България в тази област – без държавно участие. Институтът е вписан в Централния консултантски регистър на програмата ФАР с регистрационен номер BUL19275. От май 2009 г. миноритарен съдружник в Института по транспорт и комуникации е и нидерландската консултантска фирма ПАНТЕА Б.В. Това допълнително разширява мрежата от експертите, които ИТК може да предложи на своите клиенти с над 50 експерта в различни области със значителен професионален и международен опит. От създаването си специалисти от ИТК са участвали в разработването на над 65 проекта в различни области, свързани с транспорта.

ИТК е изграден по съвременния образец за организация и управление на подобни институти в Европа и САЩ. Постоянният му състав се състои от относително малък брой специалисти, действащи като бизнес комуникатори и мениджъри на проекти. Професионалната им квалификация съчетава теоретически познания, практически опит, високо равнище на езикови и компютърни умения.
Дружеството работи и с широка мрежа от външни консултанти. Гъвкавата организационна структура дава възможност да бъдат привличани различни специалисти за участие в отделни проекти и изследвания, според естеството на конкретната задача.
При разработването на проектите ИТК ползва съвременни софтуерни продукти като PTV пакета за транспортно моделиране и планиране, GIS системата MapInfo Pro и др.
От 01.05.2010 г. в Институт по транспорт и комуникации бе разработена и внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008. От 11.07.2016 след успешно преминат ре-сертификационен одит, ефективно функционира система за управление на качеството съгласно стандарта ISO 9001:2015. ИТК стриктно спазва утвърдената Политика по качество.