ИТК се сертифицира по ISO 9001:2008

От 01.05.2010 г. в Институт по транспорт и комуникации бе разработена и внедрена система за управление на качеството ISO 9001:2008.
На 16.07.2010 г. ИТК успешно премина сертификационен одит, извършен от Bureau Veritas Certification. Удостоверено бе, че системата за управление е оценена и е установено нейното съответствие с изискванията на стандарта ISO 9001:2008.
В резултат ИТК получи сертификат №: BG120074Q с обхват на сертификацията:
“Предоставяне на консултантски услуги за подготовка, обучение, управление и изпълнение на проекти по национални и международни програми / проекти и фондове в областта на транспорта и транспортната инфраструктура.”

ИТК направи проучване за алтернативните горива и употребата им в транспортния сектор

В рамките на проект СИВИТАС и по-специално при изпълнението на Мярка 1.4, авторски колектив на ИТК разработи документ “Проучване на институционалните и финансови условия за конвертиране на автобусите на градския транспорт и употреба на алтернативни горива в Община Горна Оряховица”. В рамките на 70 стр. екипът е направил преглед на различните видове алтернативни горива, приложението им в транспортния сектор, възможностите за снабдяване на Горна Оряховица с такъв тип горива и приложението им в обществения транспорт в града. Базирайки се на този документ работният екип по проект СИВИТАС избра сгъстеният природен газ (метан) като тип алтернативно гориво за конвертирането на автобусите от градския транспорт на Горна Оряховица. Документът е достъпен за сваляне оттук.

Моделен договор за възлагане на обществени превозни услуги

В рамките на проект Конкуренция и институционални въпрос, свързани със съ-финансирането на проекти за градския транспорт в България, разработен с участието на ИТК, беше изготвен моделен договор за възлагане на обществени градски превозни услуги в съответствие с Регламент ЕК 1370/2007 на Европейския парламент и Съвета на Европа за обществените пътническите превозни услуги по железопътен и автомобилен транспорт.
Новият Регламент, който отменя Регламенти 1191/69 и 1107/70 на Съвета, влезе в сила от 3.12.2009 г. Той поставя редица изисквания по отношение правата и задълженията на превозвачите и компетентните органи, възлагащи задължителни обществени услуги, максималния срок на договорите и определя минималните изисквания за съдържание на договорите за възлагане на ЗОУ:
Уводни разпоредби (цел и обхват на договора; дейности на превозвача; финансови отговорности; общо транспортно планиране)
Права и задължения на превозвача (обществени превозни услуги; превозни средства; безопасност; качество на услугите; тарифен план; продажба на билети и билетни системи; информация за пътувания; маркетингови дейности; контрол на пътниците; обезщетения)
Права и задължения на възложителя (плащания за превозни услуги, в.ч. формула за изчисление на плащанията; контрол на законовите и договорни задължения; транспортна инфраструктура и мерки за контрол на движението; оплаквания от пътници)
Общи разпоредби (срок; надзор и управление на договора; корпоративна информация; контрол и одит; фактуриране и плащане; изменения на договора; форс мажорни обстоятелства; разрешаване на спорове; прекратяване)
Приложения към договора (референтен план за обслужване; експлоатационен план; подвижен състав, технически и екологични изисквания; показатели за качество на услугите; показател за удовлетвореност на клиентите; тарифен план; стимули и санкции; формула за индескация на цените; първоначална цена на км пробег; списък на обектите за продажба на билети)
За повече информация: office@itcbg.eu

Четвърта работна среща на консорциум “Ренесанс” по проект СИВИТАС Плюс

civitasВ периода 9 – 12 март 2010 г. Горна Оряховица бе домакин на поредната среща на партньорите от консорциум “Ренесанс” по проект СИВИТАС Плюс. Събитието протече на два етапа – двудневна работна среща на партньорите от консорциума и два еднодневни семинара с гости от общини от цяла България. Институтът по транспорт и комуникации имаше водещата роля от българска страна. Представителите на ИТК направиха презентация относно Плана за устойчиво развитие на транспорта в Горна Оряховица, а също така бяха модератори и на две от работните сесии.

ТРАСЕКА – транспорт и търговия

tracecaВ рамките на проект EUROPEAID “Повишаване на капацитета за обучение в страните от ННД (ТРАСЕКА)” беше разработен атлас “ТРАСЕКА – транспорт и търговия”. Двуезичният атлас (английски и руски език) е част от изготвените материали за обучение в областта на транспортното планиране, инвестиционните оценки и мултимодалния транспорт и интеропераболност.
Атласът е както учебен материал, така и работен документ. Той представя полезна информация за търговските и транспортни потоци, транспортните вериги и интермодалния транспорт и логистиката в държавите по ТРАСЕКА: Азербайджан, Армения, България, Грузия, Казахстан, Киргистан, Молдова, Румъния, Таджикистан, Туркменистан, Турция, Узбекистан и Украйна.
Атласът е разработен от екип експерти от нидерландската фирма “НЕА Транспортни проучвания и обучение” в тясно сътрудничество с “НЕА Централна Азия”, НИИ ТК Казахстан и Института по транспорт и комуникации с подкрепата на Постоянния секретариат на Междуправителствената Комисия ТРАСЕКА в Баку.
Данните и прогнозите, представени в атласа, са извлечени от базата данни на НЕА, за което НЕА носи пълната отговорност.
Атласът представя преглед на различни въпроси от областта на транспорта и търговията в държавите, членки на ТРАСЕКА. Той е структуриран по теми: търговия и транспортни потоци, транспортна политика, транспортни вериги, интермодален транспорт, логистика, експлоатационни процедури, външни ефекти и др.
За повече информация се обръщайте към Института по транспорт и комуникации.

ЕТИС Плюс

etis-plusПрез месец септември 2009 г. Институтът по транспорт и комуникации започна работа по амбициозния проект на ГД Транспорт и енергетика на Европейската Комисия ЕTIS Plus за проектиране и изграждане на Европейска транспортна информационна система. Проектът се изпълнява от консорциум от 18 реномирани консултантски фирми в областта на транспорта от Белгия, Германия, Гърция, Дания, Италия, Нидерландия, Полша, Португалия, Словакия, Франция и ИТК от България, ръководен от НЕА Транспортни проучвания и обучение.
Проектът цели създаването на он-лайн база данни за хармонизирани данни за транспорта в Европа. Крайният резултат на ETIS Plus, който ще продължи до 2012 г. ще бъде база данни за 2010 г. за нуждите на моделите на ЕК за симулиране и прогнозиране на транспортните потоци като TRANSTOOLS и TREMOVE.
Институтът по транспорт и комуникации е ръководител на един от 13-те работни пакети и участва в още 3 работни пакета:

  • Изграждана на база данни – детерминати и индикатори
  • База данни транспорт и логистика и
  • База данни пътнически пътувания

Ръководеният от ИТК работен пакет “Иновативни и разходно-ефективни методи за събиране на данни в присъединяващите се и съседните държави” се занимава със специфичните нужди на тези страни за постепенно изграждане на бази данни, отговарящи на европейските стандарти. За попълване на липсващите данни и повишаване на качеството са необходими ефикасни и ефективни методи. В рамките на този работен пакет ще бъдат предложени и до колкото е възможно – тествани такива пилотни методи. Допълнително ще бъде оценена институционалната организация за събирането на данни, свързани с целите на транспортната политика и въз основа на сравнителен анализ ще бъдат предложени и тествани подобрения.
Повече информация по проекта е налична на www.etisplus.eu