Институционално развитие

Основният опит на ИТК в институционалното развитие на транспортния сектор включва:

  • Разработване на политики и стратегии за устойчиво развитие на транспорта като цяло и на инфраструктурата в частност
  • Хармонизиране на законодателство с Acquis Communautaire в областта на транспорта, изготвяне на предложения за промени на закони и наредби и съпровождащите ги документи
  • От 1996 г. ИТК консултира българските институции в разработването, въвеждането и прилагането на системи за таксуване ползването на пътищата, първо чрез въвеждане на Фонд “Републиканска пътна мрежа”, а впоследствие и за системата за таксуване ползването по време, в.т. число диференциране на таксите по емисионни характеристики
  • Повишаване административния капацитет