Стратегическо и институционално развитие

 • Разработване на дългосрочен план за поддържане на НК “Железопътна инфраструктура
 • Генерален транспортен план на Р. Сърбия
 • Транспортно прогнозиране – България
 • Конференция “Решения за развитие на транспортната инфраструктура” и транспортен атлас ЕС и България – Перспективи за транспортния сектор
 • Улесняване на търговията и транспорта в югоизточна Европа
 • Национален транспортен план на България
 • Подкрепа за цикъла на управление на ИСПА проекти в България и Румъния
 • Наръчник за (бъдещите) инвеститори в автомобилния транспорт и логистика в централна и източна Европа
 • Оценка на разходите за постигане на съответствие с новите изисквания за сигурност на транспортното оборудване в морския сектор в България и Румъния
 • Развиване на капацитета на ръководния състав в транспортния сектор в ТРАСЕКА страните
 • Регионално проучване на транспортна инфраструктура на Балканите
 • Анализ и обобщаване на прогнозите за трафика по приоритетните транспортни инфраструктурни проекти на Р България
 • Разработване на “Наръчник за провеждане на процедури, контрол и работа по Програма ИСПА на Европейския съюз в рамките на Изпълнителна Агенция “Пътища
 • Хармонизиране на българската транспортна статистика със стандартите на ЕС
 • Проучване на условията за прогресивна интеграция с вътрешно европейския транспортен пазар
 • Международен проект “EXTRA – Разпространение на резултатите от транспортните изследвания
 • Преструктуриране на нормативната база на България в транспортния сектор
 • Консултантски услуги в транспортния сектор, свързани с Инициативата за развитие на южните Балкани
 • Управленска информационна система на Министерство на транспорта
 • Организационна структура на системата на Главно Управление на Пътищата
 • Техническа подкрепа за Морския квалификационен център във Варна
 • Транспортни коридори и хармонизация на българския транспорт с Европейските транспортни системи
 • Разработване на прогнози за интензивността на движението и инвестиционни програми за 2000 и 2010 година за развитието на транспортната система на България в съответствие с прехода към пазарна икономика