На 19 октомври 2011 г. Европейската комисия прие предложение да бъдат преобразувани съществуващите понастоящем разнородни европейски автомобилни, железопътни и водни пътища, и летища, в единна транспортна система (TEM-T) – мултимодална транспортна мрежа, която улеснява значително прехвърлянето на пътници и товари от автомобилен към железопътен и други видове транспорт. Новата мрежа ще премахне пречките, ще подобри инфраструктурата и ще рационализира трансграничните транспортни операции в интерес на пътниците и бизнеса в целия ЕС. Тя ще подобри връзките между различните видове транспорт и ще допринесе за постигане на целите на ЕС в областта на промяна на климата – намаляване с 60% на емисиите от транспорта най-късно до 2050 г. (виж Бялата книга за транспорта, публикувана по-рано тази година).
След двугодишен процес на консултации, резултат от която е новата политика, се създава основна транспортна мрежа, която трябва да бъде изградена до 2030 г. и да образува транспортния гръбнак на единния европейски пазар. Предложенията за финансиране на ЕС в областта на транспорта за периода 2014 – 2020 г., също са тясно фокусирани върху финансирането на тази основна транспортна мрежа, изграждане на липсващите трансгранични връзки, премахването на пречките и създаване на интелигентна транспортна мрежата.
Новата основна мрежа ТЕМ-Т ще бъде допълнена от широка мрежа от довеждащи връзки на регионално и национално ниво. Тя до голяма степен ще бъде финансирана от държавите-членки, като съществуват някои възможности за ползване на финансиране от ЕС в областта на транспорта, както и финансиране на регионално ниво, включително и посредством иновативни финансови инструменти. Целта е към 2050 г. времето за пътуване на преобладаващата част от европейските пътници и товари до захранващата мрежа да бъде постепенно намалено до максимум 30 минути. Като цяло новата транспортна мрежа ще дава възможност:

  • по-безопасно пътуване при по-малко задръствания,
  • по-лесни и по-бързи пътувания.

Мрежата TEМ-T е изградена на две нива: основна мрежа, която ще бъде завършена до 2030 г., и захранващата я широкообхватна мрежа, която да бъде завършена до 2050 г. Двете нива на мрежата включват всички видове транспорт: автомобилен, железопътен, въздушен, вътрешен воден и морски транспорт, както и интермодалните платформи. 10 коридора ще предоставят базата за съгласувано развитие на инфраструктурата в рамките на основната мрежа. Тези коридори, които ще включват най-малко 3 вида транспорт, 3 държави-членки и 2 трансгранични участъка, ще обединят съответните страни, както и съответните институции и потребителите. Европейски координатори ще председателстват работни групи за коридорите (наричани още „коридорни платформи“), които ще обединят всички заинтересовани страни.
Новата основна мрежа ще свърже:

  • 83 основни европейски пристанища с железопътни и шосейни връзки
  • 37 ключови летища с железопътни връзки до големите градове
  • 15 000 км високоскоростни железопътни линии
  • 35 големи трансгранични проекта, насочени към намаляване на бариерите.

Транспортната инфраструктура изисква огромни инвестиции и големият дял от тях ще се осигурява от държавите-членки. Ролята на Европа по отношение на инвестициите и координацията е да създава добавена стойност, като премахва пречките и попълва липсващите връзки, както и да подпомага създаването на функционираща европейска транспортна мрежа.
През следващия финансов период 2012 – 2020 г. механизмът за свързване на Европа ще предостави за транспортната инфраструктура 31.7 милиарда евро. Делът на съфинансиране от ЕС за проекти по основната TEМ-T са:

  • До 50 % за проучвания.
  • До 20 % за строителство
  • До 40% за трансгранични проекти, засягащи железопътни връзки и вътрешни водни пътища и
  • До 50% за определени проекти, като ERTMS, например.

Повече информация може да намерите тук.