Центърът за транспортни изследвания и знания (TRKC) съдържа база данни с актуална информация за европейските транспортни изследвания и проекти със свободен достъп. Той е създаден с цел повишаване на информираността за резултатите от транспортните изследвания и проекти на европейско, национално и международно ниво. TRKC предоставя анализи за това как резултатите от научни изследвания в областта на транспорта могат да бъдат използвани за стимулиране на иновациите в транспорта и за очертаване на европейската транспортна политика за устойчива мобилност. На този етап TRKC събира, структурира и анализира резултатите от транспортните изследвания от Европейското научноизследователско пространство и разпространява придобитите знания чрез специализирания уеб портал на TRKC.
Информационният портал на TRKC включва:

  • информация за повече от 300 текущи и приключили европейски, национални и международни транспортни проекти и изследователски програми и около 6500 проучвания;
  • актуална база данни с 425 проекта по 6та Рамкова програма и повече от 200 проекта по 7ма Рамкова програма;
  • основните резултати и политически последици от проектите са изведени и категоризирани в ключови тематични области;
  • кратки тематични брошури обобщаващи резултатите от последните изследвания;
  • информация за транспортни събития, публикации и контакти, връзки към държавни транспортно-изследователски институции, професионални организации, информационни центрове;
  • речник на свързаните с транспорта съкращения.