От 1-ви май 2015 г. ИТК ООД започна работа по изпълнението на проекта „Smart-Rail“ (Интелигентни вериги за доставки, ориентирани към товарни услуги по железница) – 3 годишен НИРД проект, финансиран по програма на ЕК „Хоризонт 2020“, насочен към подобряване на железопътните услуги за товародателите чрез набор от иновативни мерки на базата на пет ключови показателя за изпълнение: надеждност, срок за доставка, разходи, гъвкавост и проследимост. Общо 19 организации от 11 държави са включени в проекта, с цел да трансформират TЕМ-T железопътни коридори в единна главна европейска мрежа, отговаряща на нуждите и изискванията на товародателите и доставчиците на услуги.

За повече информация посетете: Smart Rail project

Smart Rail.jpg