През януари 2011 година стартира проектът за Интегриран градски транспорт в град Варна. Малко повече от година по-късно, през март 2012 година главният изпълнител РОМ Транспортейшън Енжиниъринг от Израел, съвместно с българските фирми Институт по транспорт и комуникации ООД и Трафикконсулт БГ ЕООД като под-изпълнители, успешно завърши проекта, който се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5 “Системи за устойчив градски транспорт”. През януари 2011 година стартира проектът за Интегриран градски транспорт в град Варна. Малко повече от година по-късно, през март 2012 година главният изпълнител РОМ Транспортейшън Енжиниъринг от Израел, съвместно с българските фирми Институт по транспорт и комуникации ООД и Трафикконсулт БГ ЕООД като под-изпълнители, успешно завърши проекта, които се съ-финансира от Европейския фонд за регионално развитие по Оперативна програма „Регионално развитие”, приоритетна ос 1 “Устойчиво и интегрирано градско развитие”, операция 1.5 “Системи за устойчив градски транспорт”. Основната цел на тази схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ е развитието на устойчива и интегрирана система за градски транспорт, допринасяща за подобряване на жизнените и екологични условия. Конкретните цели на схемата са:

  • създаване на по-ефективен и бърз градски транспорт с по-малко потребление на енергия;
  • изграждане на по-достъпна вторичната инфраструктура на обществените транспортни мрежи и въвеждане на природосъобразни видове масов градски обществен транспорт;
  • повишаване привлекателността на масовият градски обществен транспорт;
  • въвеждане на ефективна автоматизирана система за управление на трафика и контрол на транспортните процеси;
  • осигуряване на социално включване и равен достъп на групите в неравностойно положение.